Ieri, 19 octombrie, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a participat la o întâlnire între noul Ministru al Educației, doamna Ligia Deca, și reprezentanții federațiilor naționale studențești.

Prioritățile expuse de către ANOSR în cadrul discuției au vizat următoarele subiecte de interes:

1. Creșterea ponderii reprezentării studenților în alegerea rectorilor la 25%, în vederea consolidării statutului studenților de beneficiari direcți ai actului educațional și parteneri cu drepturi egale ai comunității universitare;

2. Corelarea cuantumului subvenției acordate burselor studențești cu fluctuațiile economice, astfel încât creșterea subvenției să nu se realizeze într-un mod arbitrar, ca o modalitate de compensare periodică, o dată la câțiva ani, a unor nevoi care se modifică anual, ci prin adaptare constantă la realitatea economică de la nivel național;

3. Limitarea mandatelor rectorilor la maximum două mandate și maximum opt ani, în sensul prevăzut de forma inițială a Legii Educației Naționale nr. 1/2011, în vederea asigurării principiul eficienței instituționale și a funcționării democratice a universităților;

4. Păstrarea unei forme de verificare la nivel național în ceea ce privește acordarea titlului de doctor și a atestatului de abilitare, prin existența unei structuri cu rol în standardizarea practicilor de la nivel național, care să asigure o garanție suplimentară privind semnificația acestor realizări și a recunoașterii pe care statul le-o oferă;

5. Înființarea unei comisii consultative a Ministerului Educației, cu rol în supervizarea și gestionarea serviciilor sociale studențești (CNSSS - Comisia Națională pentru Servicii Sociale Studențești), apte să evalueze la nivel național și să propună recomandări privind funcționarea căminelor, cantinelor, centrelor de consiliere și orientare în carieră, să implementeze programul național de reducere a abandonului universitar, să elaboreze proiectul de strategie națională privind dimensiunea socială a învățământului superior, adoptat de Ministerul Educației, sau să analizeze și să formuleze recomandări privind îmbunătățirea politicilor naționale și instituționale de sprijinire a serviciilor sociale studențești;

6. Asigurarea unui standard minim în ceea ce privește consilierea psihologică și orientarea în carieră prin creșterea raportului dintre numărul de consilieri în carieră sau psihologi și numărul de studenți ai fiecărei universități;

7. Clarificarea mecanismelor legale pentru accesul organizațiilor studențești în spațiile universitare în vederea organizării de activități extracurriculare;

8. Menținerea nemodificată a taxelor de studii pe durata școlarității - având în vedere faptul că universitatea publică, înainte de admitere, o ofertă de școlarizare care cuprinde cuantumul taxei, iar studentul o acceptă prin semnarea contractului de școlarizare, din acel punct, studentul se află într-o poziție inferioară, întrucât universitatea poate alege să modifice unilateral conținutul contractului de școlarizare. Această posibilitate pune studentul în situația în care are două variante: să „accepte” (forțat) schimbarea unei condiții esențiale ale contractului sau să se transfere la altă instituție de învățământ superior;

9. Asigurarea locurilor de practică de către universități pentru toți studenții și reglementarea unor standarde privind desfășurarea practicii obligatorii în vederea concretizării unei cooperări reale între universități, parteneri de practică și studenți în sensul evaluării activității studentului, al adaptării planului de învățământ ca urmare a experienței practice sau al îmbunătățirii procesului pentru anul următor;

10. Includerea în codurile de etică universitară și deontologie profesională a definițiilor pentru noțiunile de „hărțuire” și „hărțuire sexuală” - fenomene încă prezente, din nefericire, în mediul universitar, stabilirea unor mecanisme de protecție a victimelor și corelarea abaterilor disciplinare și de etică în zona hărțuirii cu sancțiuni specifice;

11. Asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 9/2022 în ceea ce privește accesul gratuit la biblioteci pentru studenți prin emiterea de instrucțiuni către bibliotecile pe care Ministerul le are în subordine, explicitând prevederile în cauză în actele normative inferioare - regulamentele de organizare și funcționare ale bibliotecilor centrale universitare.

Apreciem faptul că a existat deschidere pentru discuție în toate punctele susținute de federație și așteptăm următoarele demersuri ale Ministerului Educației, în special în ceea ce privește integrarea revendicărilor în proiectul Legii Învățământului Superior. Totodată, sperăm ca dialogul dintre Minister și studenți să fie constant, concretizat prin consultări periodice, în vederea asigurării implicării acestora în consolidarea unui învățământ superior de calitate.

***

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
este prima federație națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 23 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.
ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități, atingând un număr de 117 organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești.
La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU - European Students' Union), singura structură europeană care reprezintă studenții.